Archive for 2014
Hakcipta (c) www.cikguhairul.blogpot.com

SELAMAT DATANG

Friday, 21 February 2014
Posted by HAIRUL ANUAR

Montaj Sekolah - SMK Kapit 2 , Sarawak

Thursday, 20 February 2014
Posted by HAIRUL ANUAR

Apakah Itu Inovasi?

Posted by HAIRUL ANUAR

Apakah itu Inovasi

Posted by HAIRUL ANUAR

Born to Learn

Posted by HAIRUL ANUAR

Must have future gadgets 2014

Posted by HAIRUL ANUAR

10 Suppressed Inventions

Posted by HAIRUL ANUAR

10 Accidental Inventions

Posted by HAIRUL ANUAR

INNOVATION DEFINITION and EXAMPLES

Sunday, 16 February 2014
Posted by HAIRUL ANUAR

Innovation

Posted by HAIRUL ANUAR

UCAPAN MENTERI PENGAJIAN TINGGI DI MAJLIS HARI INOVASI @ MOHE

Friday, 14 February 2014
Posted by HAIRUL ANUAR
Tag :

UCAPAN MENTERI PENGAJIAN TINGGI DI MAJLIS HARI INOVASI @ MOHE

Posted in: Ministry of Higher Education on April 26, 2011
UCAPAN
MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
YB DATO’ SERI MOHAMED KHALED NORDIN
MAJLIS HARI INOVASI @ MOHE
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
DI PUTRAJAYA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE (PICC)
25 APRIL 2011, ISNIN, JAM 9.00 PAGI


Assalamualaikum wrt. wbt, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

1.    Pertamanya, sukalah saya melafazkan setinggi kesyukuran ke hadrat Allah Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, maka dapatlah saya bersama-sama hadir pada pagi ini ke majlis Hari Inovasi @ MOHE di hari yang berbahagia ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah sudi menjemput saya seterusnya melancarkan majlis kita pada pagi ini.

2.    Saya menyifatkan Majlis Hari Inovasi @ MOHE hari ini yang terdiri daripada pelancaran Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi, Penyampaian Tawaran Pembiayaan Pengajian Program MyBrain 15 dan Anugerah Inovasi Kementerian Pengajian Tinggi adalah tepat pada masanya kerana ia selari dengan peranan kritikal sektor pengajian tinggi khususnya kementerian dalam menjayakan agenda inovasi negara. Malah, rangkuman tiga agenda besar dalam satu majlis pada hari ini, jelas menggambarkan komitmen dan iltizam yang tinggi oleh Kementerian Pengajian Tinggi dalam menjuarai usaha-usaha memartabatkan inovasi di negara. Dalam masa yang sama, ia juga bermakna, kementerian telah bersedia sepenuhnya untuk menggerakkan perancangan dan program-program yang disusun untuk membantu negara mencapai hasrat sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, Insya Allah.

Tuan-tuan dan Puan-puan,
(JURANG INOVASI DAN KEPERLUAN KEPADA MODAL INSAN INOVASI)

3.    Untuk berdaya saing dan terus kekal kompetetif, Malaysia perlu gigih menyubur dan mempertingkatkan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat dan generasi masa depan. Dalam hal ini, inovasi telah dijadikan mauduk utama dalam usaha kita mentransformasikan negara dari tahap ekonomi pendapatan sederhana kepada yang berpendapatan tinggi. Keupayaan Malaysia menghasilkan modal insan terlatih yang boleh menghasilkan inovasi dalam teknologi, proses dan sistem kerja amat diperlukan bagi memacu ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi.
4.    Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, National Innovation Model atau Model Inovasi Negara yang dibentuk melalui Majlis Inovasi Negara pada tahun 2007, telah memutuskan perlunya kerajaan mentransformasikan pembangunan ekonomi negara  berasaskan inovasi dan kreativiti. Untuk mencapai hasrat ini, fokus perlu diberikan kepada usaha memperkasa modal insan yang bukan sahaja mempunyai kepakaran bidang sains dan teknologi, malah melonjakkan mereka ke tahap yang membolehkan mereka produktif berasaskan inovasi dan ciri keusahawanan.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

5.    Tidak dinafikan, keperluan untuk membangunkan modal insan inovasi di negara semakin mendesak. Apatah lagi, kita harus akui bahawa terdapat beberapa faktor yang dikenalpasti telah mengehad dan memperlahankan pembangunan modal insan inovasi sekaligus menyumbang kepada jurang inovasi di negara. Faktor-faktor itu adalah berkaitan dengan :
a. kualiti modal insan inovasi;
b. bekalan modal insan inovasi dan
c. kesukaran memasarkan idea dan hasil inovasi ke pasaran tempatan.
6.    Tiga faktor tersebut didorong oleh beberapa isu antaranya seperti kelemahan kurikulum dalam aspek inovasi dan kreativiti, kekurangan jumlah critical mass yang berpengetahuan tinggi, jumlah yang rendah dalam paten dan pengkomersilan serta daya keusahawanan yang rendah di samping hubungan yang tidak kukuh antara academia dan industri. Pendek kata, faktor-faktor ini telah mewujudkan jurang yang signifikan dan menjadi penghalang kepada usaha kita menjadikan inovasi sebagai tunjang pembangunan dan kemajuan negara.
7.    Sehubungan dengan itu, satu pelan yang komprehensif dan teliti bagi membangunkan modal insan inovasi perlu digubal dan dalam hal ini, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah diberikan amanah dan tanggungjawab untuk membuat kajian dan seterusnya menyediakan Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi. Pelan ini mempunyai matlamat yang cukup besar dan ia diharap dapat menutup jurang inovasi sedia ada, mencipta ekosistem inovasi yang kondusif sekaligus membantu negara menjayakan ekonomi berasaskan inovasi ke arah negara maju berpendapatan tinggi.
Tuan-tuan dan Puan-puan,

(PELAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN INOVASI)


8.    Secara umum, Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi yang bakal kita lancarkan hari ini merupakan satu dokumen yang sangat penting untuk memangkinkan pencetusan aktiviti inovasi daripada aspek pembangunan modal insan yang kreatif dan inovatif. Ia mengandungi 45 strategi, 112 pelan tindakan, 108 petunjuk prestasi utama (KPI), selain ditunjangi oleh 12 dimensi tonggak utama iaitu :
8.1 Dasar Inovasi Negara;
8.2 Kesedaran dan penghayatan rakyat terhadap inovasi;
8.3 Modal insan berkompetensi;
8.4 Pemikiran kritis;
8.5 Kebolehlaksanaan dan dorongan pasaran;
8.6 Pengkomersilan harta intelek;
8.7 Perkongsian profesional;
8.8 Inkubator bagi aktiviti pra-pengkomersilan;
8.9 Penyediaan, akses dan kemudahan ICT;
8.10 Iltizam politik;
8.11 Pelabur utama dan modal teroka dan
8.12 Pendaftaran dan pemilikan harta intelek.

9.    Apa yang menjadi kekuatan kepada Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi ini ialah ia bukan sahaja melibatkan komitmen dan peranan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi turut dijayakan oleh 12 agensi utama termasuk Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Kementerian Sumber Manusia (KSM), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Unit Perancangan Ekonomi (EPU), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA), Perbadanan Harta Intelek Negara (MyIPO) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Ini bermakna pelan ini mempunyai kekuatan yang tersendiri kerana ia digerakkan melalui proses konsultatif pelbagai agensi kerajaan yang pastinya akan mencetuskan satu ekosistem dan persekitaran yang amat kondusif dalam menjana modal insan inovasi seperti yang diharapkan.

Tuan-tuan dan Puan-puan,
(MENDUKUNG HASRAT EKONOMI BERASASKAN INOVASI)

10. Kejayaan dan keberkesanan Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi ini bergantung kepada sejauhmanakah kita mampu memenuhi dan mencapai 108 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang telah digariskan. Dalam hal ini, peranan IPT khususnya universiti amat besar untukmemperhebat dan memperkukuhkan lagi aktiviti penyelidikan dan pengkomersilan di IPT. Ini dapat dilihat daripada beberapa KPI yang boleh disumbangkan melalui universiti iaitu:
a) Pemerkasaan ilmu melalui peningkatan bilangan pasca doktoral, pelajar pasca-siswazah  dan usahawan siswa;
b) Pengukuhan inovasi di mana 20 peratus pensyarah, 80 peratus pelajar pra dan pasca-siswazah mendapat pendedahan kepada selok belok ekosistem inovasi dan keusahawanan;
c) Lonjakan aktiviti pemindahan teknologi berasaskan peningkatan bilangan paten yang difailkan, iaitu 1000 paten yang menyumbang kepada ekonomi berasaskan inovasi;
d) Memperkukuh pakatan pintar antara IPT /kolej  dan IKS bagi menjalin kerjasama erat dalam pemindahan ilmu dan teknologi, disasarkan 80 peratus EKS terlibat dengan setiap IPT;
e) Memacu hasil penyelidikan ke pasaran melalui peningkatan peratus produk yang dikomersilkan iaitu dari lima peratus kepada sembilan peratus dan
f) Pengwujudan industri baharu melalui inkubator dan syarikat terbitan universiti dimana setiap IPTA berjaya menubuhkan antara 10 hingga 20 syarikat terbitan universiti bagi mengkomersilkan harta intelek.
11. Bagi menyemarakkan lagi ekonomi berasaskan inovasi di Malaysia, pelan ini turut mensasarkan KPI supaya kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC perlu menetapkan polisi mengutamakan pembelian produk hasil penyelidikan dan inovasi tempatan. Selain itu, Kementerian Pengajian Tinggi sendiri akan membangunkan polisi untuk membantu penubuhan syarikat-syarikat terbitan universiti bagi tujuan pengkomersilan produk tempatan. KPT sendiri akan menyediakan dana sekitar RM1 juta sebagai insentif penggalakan aktiviti pengkomersilan dan inovasi.

12. Selain itu, pelan ini dijangka akan menyaksikan pemantapan peningkatan lebih ramai modal insan berpengetahuan tinggi yang boleh menjana sumber kekayaan (wealth) berasaskan inovasi sekaligus memastikan Malaysia terus lestari dan berdaya saing.Mengikut KPI yang telah ditetapkan, kita memerlukan sekurang-kurangnya jumlah penyelidik, saintis dan jurutera (RSE) dalam pada 50 per 10,000 tenaga kerja menjelang tahun 2020. Melalui program MyBrain 15, menjelang tahun 2015 nanti, seramai 5000 graduan akan dapat dihasilkan dalam projek MyPhD selain 40,000 orang graduan untuk projek MyMaster, 500 orang graduan untuk PhD Industri dan 9,700 orang graduan untuk Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI).

13. Saya difahamkan, sejak program pembiayaan  MyBrain 15 ini dilancarkan Disember yang lalu dan sehingga 25 Mac 2011, sebanyak 2,122 permohonan telah diluluskan. Daripada jumlah itu, 329 permohonan dalam program MyPhD, 1,755 permohonan dalam program MyMaster dan 38 permohonan dalam program Phd Indutsri. Saya berharap, jumlah permohonan yang berjaya ini dapat dipertingkatkan lagi pada masa akan datang kerana sasaran kita bagi tahun 2011 ialah 650 permohonan yang diluluskan untuk program MyPhd, 8,000 permohonan MyMaster dan 100 permohonan untuk PhD Industri. Pada majlis hari ini, Kementerian akan menyampaikan surat tawaran kepada mereka yang telah berjaya menerima tawaran pembiayaan bagi program MyPhd dan MyMaster. Tahniah saya ucapkan.

14. Seluruh program pembiayaan ini adalah sejajar dengan usaha Kementerian untuk melahirkan lebih ramai bilangan pemegang Ijazah Sarjana Kedoktoran (PhD) sebagai pemacu ke arah negara berasaskan inovasi. Melalui program PhD Industri misalnya ia berupaya meningkatkan kerjasama penyelidikan antara universiti dan industri tempatan sekaligus menambah nilai terhadap produk tempatan yang dihasilkan.

Tuan-tuan dan Puan-puan
(MENJANA GRADUAN DAN BAKAT YANG UNGGUL)
15. Tidak dinafikan, penjanaan modal insan yang berinovatif harus bermula daripada awal lagi dan dalam konteks sektor pengajian tinggi, ia mestilah diperkukuhkan di kalangan pelajar IPT dan kolej tertiaryJusteru itu, Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi ini memberi fokus kepada kualiti modal insan inovasi melalui KPI PENAMBAHBAIKAN KURIKULUM yang diajar agar dapat melahirkan graduan yang celik inovasi, mempunyai kemahiran penyelidikan, menyelesaikan masalah serta berdaya usahawanan. Pendek kata, pengisian kurikulum dengan elemen inovasi ini akan melahirkan generasi graduan yang berupaya mencetuskan idea dan memiliki upaya inovasi yang tinggi, sekaligus bersedia menangani dan mendepani apa jua isu atau cabaran.


16. Selain itu, bagi melahirkan graduan yang berfikiran kritis dan inovatif, jumlah masa mengajar oleh pensyarah dalam kuliah akan dikurangkan, sebaliknya masa yang lebih optima diberikan kepada Masa Pembelajaran Pelajar atau Student Learning Time (SLT).Ini akan menjadikan para pelajar lebih bebas dalam memberi idea dan mencerakin isu-isu pembelajaran secara sendiri tanpa kawalan pensyarah masing-masing.

17. Proses melahirkan graduan yang inovatif amat bergantung kepada keupayaan dan tahap ilmu yang tinggi oleh tenaga pengajar. Sehubungan dengan itu, Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi ini juga mensasarkan KPI iaitu SEKURANG-KURANGNYA 40 PERATUS TENAGA PENGAJAR DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL KHUSUSNYA MEMPUNYAI TAHAP PENDIDIKAN DI PERINGKAT PASCA SISWAZAH. Hasrat ini sebenarnya relevan dengan usaha kerajaan melalui MyBrain 15 untuk mensasarkan sejumlah 60,000 pemegang PhD menjelang tahun 2023 atau selanjutnya dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke Dua Belas (RMKe-12).Tuan-tuan dan puan-puan,
(ANUGERAH INOVASI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI)

18. Selain Pelancaran Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi dan Penyampaian Tawaran Pembiayaan Pengajian melalui Program MyBrain 15, hari ini kita juga meraikan Hari Inovasi di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi.  Dalam memperkukuhkan nilai dan budaya kualiti serta inovasi di kalangan warga kementerian ke arah peningkatan kualiti perkhidmatan, kementerian telah pun mengambil inisiatif dengan mengadakan Anugerah Inovasi Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi  yang melibatkan semua IPTA, Politeknik, Jabatan, Bahagian dan Agensi di bawahnya. Saya difahamkan, sebanyak 47 pencalonan telah diterima untuk anugerah ini dan tiga pemenang akan diumumkan sebentar sahaja lagi. Kepada mereka yang bernasib baik pada hari ini, saya ucapkan tahniah terlebih dahulu.

19. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang telah menjayakan Majlis Hari Inovasi @ MOHE pada hari ini. Sama-samalah kita berdoa agar setiap apa yang kita rencanakan ini memenuhi apa yang dihasratkan dalam usaha menjayakan impian Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Saya juga berharap Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi yang kita lancarkan hari ini ini akan dapat memenuhi semua matlamat yang telah ditetapkan dan menutup jurang inovasi sedia ada. Dengan kata-kata itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan Hari Inovasi @ MOHE. Sekian dan terima kasih.
http://khalednordin.com/?p=974

Malaysia Inovatif

Posted by HAIRUL ANUAR

Malaysia Inovatif

Posted by HAIRUL ANUAR

Jejak Inovasi - Melaka 2011

Posted by HAIRUL ANUAR

Jejak Inovasi Terengganu

Posted by HAIRUL ANUAR

Jejak inovasi Sabah

Posted by HAIRUL ANUAR

Jejak Inovasi - Sarawak.m2t

Posted by HAIRUL ANUAR

MALAM CITRA INOVASI KPT 2013

Posted by HAIRUL ANUAR

Montaj Hari Inovasi 2011

Posted by HAIRUL ANUAR

artikel-tentang-idea-produk-inovatif.html

Monday, 13 January 2014
Posted by HAIRUL ANUAR

10 artikel tentang idea produk inovatif (R & D) - prototaip (Universiti Teknikal Malaysia Melaka)

1.   DESIGN OF HYBRID POWER SUPPLY FOR HOME APPLIANCES

ABSTRACT
In this project, a design of Hybrid Power Supply is proposed for home application. The motivation of this project is that the hybrid method is becoming more popular method for automation and robotic application. In the near future, the hybrid method will be a useful method, because it can save a lot of energy by using it. For the project hybrid fundamentals will be implementing to create a power supply. This power supply will have two sources that is a solar panel and also a normal supply that is a plug point supply (240V 50Hz). The power supply will supply an output of 12V and also can stand until 3Amp of current. In built this project there is 4 major part need to be build. There is solar panel controller circuit, low voltage detector circuit, switching circuit and a voltage regulator circuit. This project will provide a 12DC output because it purposely creates for an automation system. Usually the automation system are using electronic part and it need DC supply to make the circuit function.
OBJECTIVES
1.  To design power supply by using hybrid method
2.  To built the power supply base on the design
3.  To create a power supply that can save energy
4.  To give an output of 12V and can stand until 3Amps
ADVANTAGES
1.  Can save a lot of energy
2.  Use renewal energy (solar energy)
3.  Low cost
NOVELTY
This project is a innovation that has combine the solar panel and normal supply that is plug point (240V, 50Hz) to give only one out put that is 12 V and can stand until 3Amps.
Researchers Info
Adri Mohd Fuad
Hyreil Anuar Bin Kasdirin
Tel : +6(06)-555 2215
Fax : +6(06)-555 2222
E-mail : hyreil@utem.edu.my
2. DESIGN OF MULTI- DETECT SURFACE ALGORITHM FOR HOME VACUUM APLICATION

ABSTRACT
The main objective of this project is to design and develop a multi-detect surface algorithm for home vacuum application. In this project, vacuum controller, (advance controller for multi detect surface) will be proposed and studied. Advance controller describes the discipline where control method are developed that attempt to emulate important characteristics of human intelligence. These characteristics include adaptation and learning, planning under large uncertainty and copying with large amount of data. This project concerned about the vacuum controller motor speed that installed an advance controller. The sensor will detect the surface of the variety floor and give the signal to the controller for determine the speed of the motor. The key point of this project is that this controller can function and could interface with sensor, and finally its own actuator that is rotation of the motor. For this project used PIC 16F873A, sensor and other components. This project is focusing on the automatics function system and control system that bases on a PIC16F873A microcontroller. The usage of the vacuum controller motor speed is to present such items as the user's real environment. It can make our job easier and simple to use.
OBJECTIVES
1.  Design a vacuum controller motor speed.
2.  In the hardware development, vacuum controller for multi-detect surface using sensor via microcontroller will be developed.
3. Analyze the motor speed as well as its error between the desired speeds with the actual speed to determine the suitable speed of the motor.
ADVANTAGES
1.  Low cost
2.  Simple to design
3.  Low power use
4.  Make our job easy
NOVELTY
The design concept will be the installation of suitable controller and driver to improve vacuum controller motor speed as well as to determine variety of surface by using sensor.
Researchers Info
Mohamd Sahran Bin Kamilan
Hyreil Anuar Bin Kasdirin
Tel : +6(06)-555 2215
Fax : +6(06)-555 2222
E-mail : hyreil@utem.edu.my
3.   SONGKOK VENTILATION SYSTEM

INTRODUCTION
The idea to invent this product is inspired from the problem of wearing ‘songkok’ for a long period. Normally, after we wear ‘songkok’ for a certain period, the area inside ‘songkok’ becomes humid and hot and this will make the head feel itchy and uncomfortable. Even though the current design of ‘songkok’ has 2, 3 or 4 holes for ventilation, but this is not enough and sometimes the users still feel hot and uncomfortable. In order to avoid this, the designer has designed a ‘songkok’ that is equipped with a small fan to provide a good ventilation system to the ‘songkok’. After surveys have been done, it is found that there is no invented product in the market similar to this yet. Therefore, initiative has been taken to invent it and hopefully it will give benefits and can be commercialized soon. The system comprises a small fan, a mini switch, 4 AAA size batteries and socket that attached to a normal two or four holes ‘songkok’.
OBJECTIVES
1.  To design a comfortable ‘songkok’ equipped with mini fan for ventilation system.
2.  To solve problem of humidity and hot area inside ‘songkok’.
3.  To develop a functioning end product that has high potential for commercialization
NOVELTY
This product uses only 4 AAA Size batteries which can be found easily in the market. The new attached system is light and users will not feel the difference in weight. By using this product, users will feel more comfortable to wear ‘songkok’ for a long period. After surveys have been done, it is found that there is no invented product in the market similar to this yet. Therefore, initiative has been taken to invent it and hopefully it will give benefits and can be commercialized soon.
Researchers Info
Fariz Ali
Wan Hazwani
Tel : +6(06)-555 2205
Fax : +6(06)-555 2222
E-mail : fariz@utem.edu.my
4.   ANTIFLOOD VALVE 3 - SAVING THE PRECIOUS WATER AND TIME

INTRODUCTION
Water is essential for natural life and for human use. The way we use water in our homes and gardens, in commerce and industry and in agriculture, has a direct impact on the environment, so we must have a plan for the management of water that will protect the long term future of the environment, while encouraging sustainable development.
OBJECTIVE
To save the precious water and time by using a device to prevent overflow of water.
NOVELTY OF THE PRODUCT
AntiFlood Valve 3 is a practical novelty device that is designed and built to overcome those problems mentioned above. By putting into the tap water, AntiFlood Valve 3 can prevent overflow water out from any size of buckets, watering cans, reservoirs, toilet tanks, bathtubs, or any other water tanks by shutting off the water supply at a desire level that attaches or adjusts at water tanks/reservoirs.
ADVANTAGES
The design of AntiFlood Valve 3 is suitable for any taps and any water tank/reservoir, since AntiFlood Valve 3 size is small enough to bring. As small as an adult palm. We just open the water tap and let the AntiFlood Valve 3 do its job. Meanwhile, we can do other things besides waiting for filling up the water. As a result, AntiFlood Valve 3 also can save our time. AntiFlood Valve 3 also can be used at any place where the taps are, at home, bathroom, in the garden, or any where else. This because AntiFlood Valve 3 is operated by mechanically function, therefore no electrical power is needed. AntiFlood Valve 3 definitely more economic since no battery is needed, and the design is smaller and compact.
CONCLUSION
AntiFlood Valve 3 is a device that can protect our precious water by controlling the optimum use of water. Therefore, we can save our precious water for next generation. Saving water, saving time, and saving money
Researchers Info
Safarudin Gazali Herawan
Mohd Raduan bin Khalil
Mazlan bin Tumin
Tel : +6(06)-233 2362
Fax : +6(06)-233 2828
E-mail : safarudin@utem.edu.my
5.   MAGNETIC BRAKE SYSTEM USING MAGNETORHEOLOGICAL FLUID

INTRODUCTION
Automotive industry is changing everyday. Billions of dollars are invested in research and development for building safer, cheaper and better performing vehicles. One such investment is the x-by-wire topics which have been introduced to improve the existing mechanical systems on automobiles. The term of x-by-wire means that the mechanical systems in the vehicles are replaced with electromechanical systems that are able to do the same task in a faster, more reliable and accurate way than the pure mechanical systems. The work in this research project is part of the continuous efforts in the development of brake-by-wire system in automobiles.
ADVANTAGES & POTENTIAL APPLICATIONS
The main contribution of this research work is the development of a new magnetorheological brake system prototype for automotive application. The prototype is a pure electronically controlled actuator and as a result, it has the potential to further reduce the braking time and stopping distance, as well as easier integration with the existing and new advanced control features in automobiles such as anti-lock braking system (ABS), vehicle stability control (VSC), electronic parking brake (EPB), etc. This type of braking system has the following advantages: faster response, easy implementation of a new controller or existing controllers (e.g. ABS, VSC, EPB, etc.), less maintenance requirements since there is no material wear and lighter overall weight since it does not require the auxiliary components used in conventional hydraulic brakes.
Researchers Info
Dr. Khisbullah Hudha
Faizul Akmar Abd. Kadir
Mohd. Zakaria Mohd. Nasir
Syed Khairil Izhar Syed Othman
Ubaidillah
Tel : +6(06)-233 2323
Fax : +6(06)-233 2828
E-mail : khisbullah@utem.edu.my
6.   CONVENTIONAL METHOD FOR SHELL HELMET MOLD

ABSTRACT
Shell helmet manufacturing industry using Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and Polycarbonate (PC) is so popular for basic usage by using injection molding method in its production. ABS and PC are a synthetic material produced through chemical reactions which are needed to go through heating and high pressurizing to use them. Material, design and development technique towards shell helmet manufacturing still hasn’t changed along the century and it still depends on synthetic material to produce it. From theses “research and
development of motorcycle helmet shell using waste material such as coconut fibers. He used molding material from plaster of paris (POP) but many problems arise such as unsuitable molding design, too heavy, too sensitive, easily fractured, and unsuitable for the purpose of mass production (industrial purpose). The molding material used can have affect on the quality of the shell helmet produced. If the mould produced has a slight defect, it wills product defection towards the product when removed from the mold. The best mold must poises specialty such of the mold, high quality of mold and easy-handling for the purpose of mass production. The objective of this project is to make mould and to developed shell helmet by hand lay-up method. Besides, this project aims to do further research in order to develop mould from the material that has been discussed by considering major production aspect and developed mould prototype which has own
specialization and commercial value. The material that has been used to make a mould is Aluminium 6061 and LM6.
OBJECTIVES
To make mould and to developed shell helmet by hand lay-up method. The aims to do further research in order to develop mould from the material that has been discussed by considering major production aspect and developed mould prototype which has own specialization and commercial value.
ANALYSISFINAL DESIGN


THE PRODUCT
NOVELTY & ADVANTAGES
1) New invention for helmet shell making process
2) High quality of product
3) Mould cost effectiveness
4) Perfect for commercial and production (SME)
5) Any thermoset materials
6) Convenient, easy & low cost of maintenance
Researchers Info
Prof. Dr. Md Dan Md Palil
Ahmad Firdaus A.H.
Mohd Yuhazri Yaakob
Tel : +6(06)-233 2610
Fax : +6(06)-233 2414
E-mail : drdan@utem.edu.my
7.   KENAF FIBER PLATE

ABSTRACT
The purpose of this project was to study and test a new composite material for use in manufacturing product. The composite was composed of kenaf fibers as reinforcement for polyester resin thermoset polymer. Long bast kenaf fibers were used and treated using different concentration and immerged time of NaOH. The effects obtained after the modification have been analyzed by scanning electron microscopy (SEM).The fibers were combined with polyester resin and using vacuum infusion method to form natural fiber composites. Tensile, flexural and Izod impact properties were determined according to ASTM standards. Mechanical properties were presented increase with the increasing of NaOH concentration. The composites with concentration 6% NaOH and immerged 12 hours performed the highest value of tensile properties. However, the flexural strength shows the highest value at 9% NaOH. Kenaf fibers have a potential as a new alternative in wood-based product industry.
KENAF
Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) is a fiber plant native to eastcentral Africa where it has been grown for several thousand years for food and fiber. It is a common wild plant of tropical and subtropical Africa and Asia. Kenaf grows quickly and will achieve 5 to 6 m in height and 2.5 to 3.5 cm in diameter within 5 to 6 months. Kenaf has a unique combination of long bast and short core fibers which makes it suitable for a range of paper and cardboard products
COMPOSITE
RESIN INFUSION
ADVANTAGES OF RESIN INFUSION
1.  Better fiber-to-resin ratio
2.  Less wasted resin
3.  Very consistent resin usage
4.  Unlimited set-up time
5.  Cleaner
CONCLUSION
1.  High mechanical performance
2.  Low cost and environment friendly
3.  Biodegrable material
4.  Have a potential as a new alternative in wood-based product industry
Researchers Info
Prof. Dr. Md Dan Md Palil
Phongsakorn Prak Tom
Mohd Yuhazri Yaakob
Tel : +6(06)-233 2610
Fax : +6(06)-233 2414
E-mail : drdan@utem.edu.my
8.   RICH ATHLETICS TRACK

ABSTRACT
The main athletics track are the SBR, EPDM granules and Polyurethane. Nowadays, application of manufacturing product need a material that can give the best characteristic such as getting on hardy, strong, safe and easy to manufacture. In this project, silicone rubber resins from elastomer polymer ware used as the matrix materials and the natural fibers as the reinforcement. Types of natural fibers that have been selected are rice husk fibers. The matrix materials are usually functioning to attach the reinforcement each other. The rice husk is grinded for 1 mm. From testing on the composite material, it shows value of hardness, impact strength, and Young modulus for tensile test and compression test is 17.9, 0.36 J/mm2, 40.94 kPa, with increasing 98.89 percent, 176.9 percent, 1055.84 percent and 157.83 percent compared to silicone rubber without reinforcement, respectively. For friction test, the purpose composites athletics track getting average value of 70. This average value is over from IAAF standard requirement for >=74 of friction value. Overall for this project, although the purpose composites is under researching, the result show the composite be able to emulate with the main athletics track component and it can be made and used in Malaysia.
Athletics Track Surface
Material, Process & Product
FIELD OF INVENTION
The present invention relates to natural composite material to be a athletics track particularly for any application requiring slip resistance, longevity, noise reduction, safety, low maintenance and attractive appearance. Even yet more particularly the present invention relates to the filler arrangement and low cost of material parallel with easy process of fabrication.
CONCLUSION
1.  Low cost and easy of fabrication process
2.  New material for athletics track and any mat product
3.  Biodegrable material and also suitable as noise absorbing material
Researchers Info
Prof. Dr. Md. Dan Md. Palil
Mohd Yuhazri Yaakob
Azrayhafizi Matzin
Tel : +6(06)-233 2610
Fax : +6(06)-233 2414
E-mail : drdan@utem.edu.my
9.   HEAVY DUTY STAIR CLIMBER TROLLEY

ABSTRACT
Trolley use as a mover to bring anything from one place to other place with limited weight, size and not user friendly. This innovation had created a three wheeler trolley each sides by considering stability, load capability, cheap and user friendly to eliminate any problem rise cause by existed trolley. This trolley had advantaged such as capability to bring load up to 80 kgs for horizontal way, 45 kgs is maximum weight for vertical way by considering the capability user to pull up the trolley, can cross small drain, multi size of loading (box, cylinder and etc.) simple design and strong structure, tough and so on. This invention also considering commercialization value and can produce by local industry to local market.
RESULTS
FEATURES & ADVANTAGES
1.  80 Kgs for horizontal way
2.   45 Kgs for vertical way / climb stair
3.  Simple design & strong structure of trolley
4.  Cross small drain capability
5.  Low cost & easy of fabrication process
6.  Stability (stand & moving)
7.  Multi load (box, cylinder, sack etc)
8.  User friendly
Researchers Info
Prof. Dr. Md. Dan Md. Palil
Mohd Yuhazri Yaakob
Tel : +6(06)-233 2610
Fax : +6(06)-233 2414
E-mail : drdan@utem.edu.my
10.   SHIN GUARD FROM COCONUT ENDORCARP

ABSTRACT
The main typical shin guard components are the shell and foam liner. Back to basic, the use of foam at the guard is to absorb outer energy while the shell is to resist any force such as impact from hurting the user. Nowadays however, the manufacturing of the product needs raw material that meet the specification such as stiff, safe to use, and easy to fabricate. In this project, thermoset; epoxy resin with hardener is used as matrix with Coconut Endorcarps Powder (CE-P) as it additive and thermoplastic; polycarbonates as matrix with Coconut Endorcarps Ashes (CE-A) is used to be studied so that a final product based on this material can be fabricated. Full scale prototype was fabricated based on the matrix evaluation technique due to the different PMC. As for this, prototype built was based on thermoset with CE-P. From the test have been done, (for selected thermoset with CE-P), reading show as 77.67 and 77.83 value for hardness, 0.19731
kN average break force and 1.77 Joule to resist before failure. As to compare with thermoplastic with CE-A, the reading is much ambiguous as follow 77.33 and 79.33 for hardness value, 0.05506 kN average break force for bending test and 0.06 Joule to resist before failure. With respect to research have been done, It founds that this PMC was not much adequate to withstand a substantial blow to the leg from non-ballistic weapons or flying debris. This is based on the comparative table gained from standard from European Parliament.
FIELD OF INVENTION
The present invention relates to shin guard for sport player shin protection and contact sports; and more particularly to a strong, lightweight shin guard system that provides increased protection to the wearer, and decreases force applied against other players during contact and other impact events.
DISCRIPTION & SUMMARY OF INVENTION
ANALYSIS
THE PRODUCT
Researchers Info
Prof. Dr. Md. Dan Md. Palil
Faizul Amin
Mohd Yuhazri Yaakob
Tel : +6(06)-233 2610
Fax : +6(06)-233 2414
E-mail : drdan@utem.edu.my
Resource From Universiti Teknikal Malaysia Melaka (http://www.utem.edu.my/web2012/)

http://nilamsoft.blogspot.com/2013/04/10-artikel-tentang-idea-produk-inovatif.html
www.cikguhairul.edu.my boleh dihubungi melalui FB dan YM di cikgu.hairul@yahoo.com atau SMS 0136607046
Welcome to My Blog

RUANG SEMBANG

Blogger templates

Powered by Blogger.

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Followers

About Me

My photo
PENGETUA: Pn Hjh Nozli Hanim Md Shariff ***** GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA: Encik Abdul Rahman Bin Muhydin ***** GURU PENYELARAS BESTARI/ICT: Encik Hairul Anuar Bin Sobikin ***** SETIAUSAHA UNIT ICT: Puan Salehhah Binti Khairuddin ***** GURU PENASIHAT KELAB MULTIMEDIA: Encik Yusman Khairi Bin Yusoff ***** GURU PENASIHAT KELAB KOMPUTER: Cik Norsuria Binti Parman ***** GURU PENYELARAS KELAS LITERASI ICT: Puan Rayyan Afni Binti Shahiran ***** GURU PENYELARAS FROG VLE: Cik Nadia Binti Dany Goh *****GURU PENYELARAS PROGRAM KHAS ICT: Pn Nor Izzah http://cyberconventpro.blogspot.com smkconventbp@gmail.com

Archives

- Copyright © INOVASI.CBP -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -